โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
Latplakhaophitthayakhom School

  **แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  **ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562
  **ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
  **การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ
  **การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
  **ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เข้าสู่เว็บไซต์