โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
Latplakhaophitthayakhom School

  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2562
  **ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562**
  **แบบแจ้งให้จัดที่เรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
  **ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
  **การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ
  **การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
  **ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

เข้าสู่เว็บไซต์