นางภัสสนันท์ อาจนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจุรีพร เจริญผล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไชยรัตน์ สุขรัตน์

นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล

นายธนะพรหม พรหมวราทร

นางสาวสิริพร สายแวว

นายมานพ ทองประไพพักตร์

นางสาวอมรรัตน์ ขำอาจ​

นางรัตนา เดชจันทร์