You are currently viewing การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับวัคซีน

Previous
Next

ส่วนที่ 2 บันทึกแบบสำรวจ

ส่วนที่ 3 เอกสารแสดงความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน

ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

1. คุณครูที่ปรึกษา

2. Page facebook โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แชร์บทความ