ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 ล.พ.เป็นชื่อย่อโรงเรียน “ลาดปลาเค้าพิทยาคม”
 หนังสือสามเล่มหมายถึง ความรู้พื้นฐานอันมั่นคง 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
 หมวกปริญญาหมายถึง เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ
 หมวกปริญญาวางบนหนังสือ 3 เล่มหมายถึง ความสำเร็จย่อมมาจากพื้นฐานอันมั่นคงทางการศึกษา
 พุทธภาษิตประจำโรงเรียนสุวิชาโน  ภวํ โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียนพระพุทธสรณ
 คติพจน์ของโรงเรียนประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรฝึกฝน
สีประจำโรงเรียนสีเทา-สีชมพู
สีประจำคณะสีสีแดง – สุรเสน
 สีเหลือง – สุรกานต์
 สีเขียว – องคต
 สีน้ำเงิน – นิลราช
 สีม่วง – หนุมาน
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

วิสัยทัศน์และปรัชญา :

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมเป็นสถานศึกษาคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ :

สวัสดี มีวินัย

เอกลักษณ์ :

รักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในจิตสาธารณะ

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย :

1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรมม สู่มาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีทักษะที่เหมาะสม มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและทำงานมุ่งผลสมฤทธิ์
3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
4. สถานศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายและจุดเน้น :

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
      1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล
      2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและค่านิยมหลัก 12 ประการ
      3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
      1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
      2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
      1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
      2. มีแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน
      3. มีระบบข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี ที่เพียงพอและจำเป็นต่อการบริหารจัดการ
      4. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
      5. ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา