นายโยธิน ใจอ่อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพิมพ์นภา วัฒนกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนิตยา เหล่าลือชา

ว่าที่ ร.ต.อรรคพล คำภู

นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน

นางสาวจรรจุรี จันทร์เกตุ

นางสาวนิสามณี ศรีบุญเรือง

นายศิรพล วรชัยคุณากร

นางสาวอริษา ภวภูตานนท์

นางสาวอธิสา ท่าสาคร