You are currently viewing คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนที่ 71 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ ต้อง Login อีเมล @lpp.ac.th ถึงจะเข้าดูได้

แชร์บทความ