โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 540 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

      โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมจัดว่าเป็น “โรงเรียนสำหรับชุมชน” อย่างแท้จริง นับตั้งแต่จุดกำเนิดของโรงเรียน ซึ่งเริ่มจากการที่พระครูสังฆรักษ์ (ผล ภูริปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า มีความเห็นพร้อมกับประชาชนทั่วไปในชุมชนลาดปลาเค้าว่า ควรจะมีโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลเกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้ เพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนประถมใกล้เคียงให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยสะดวก

      ดังนั้นในปี พ.ศ. 2506 ทางวัดลาดปลาเค้าจึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการขอบริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนตามความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะกระจายโรงเรียนมัธยมออกมาในย่านชานเมืองอยู่แล้ว ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น จึงให้ความเห็นชอบในหลักการ และกำหนดแผนตลอดจนวางแนวทางการดำเนินการจนกระทั่ง พ.ศ. 2510 ในสมัยที่ พระครูประจักษ์กิจจาทร (ชิต จักปราณี) เป็นเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมขึ้น โดยจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยมี นายสงวน คลังชำนาญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

      ปัจจุบันโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ 3 งาน (ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากวัดลาดปลาเค้า และ พระครูประจักษ์กิจจาทร เมื่อ พ.ศ. 2513 และ พ.ศ.2522 อีก 2 ไร่ 3 งาน) ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 ชั้นจำนวน 3 หลัง อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง แฟลตบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 4 หน่วย นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากท่านพระครูวิมลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน

      จากความเจริญในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ยังมุ่งส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการและศีลธรรมจรรยาให้แก่เยาวชนควบคู่กันไป และจากความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหารโรงเรียน ครู-อาจารย์ และนักเรียนได้ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์ในเกียรติคุณชื่อเสียง ที่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และบุคลากรในโรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ และในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน    นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและคณาจารย์อีกหลายท่านที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ อันนำมาซึ่งเกียรติคุณและความภาคภูมิใจแก่โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สมดังพุทธศาสนสุภาษิตประจำโรงเรียนที่ว่า “สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ” อย่างแท้จริง