นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวขนิษฐา ควรอาจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางบุษยา เวชปรีชารักษ์

นางบรรเจิด พฤฒารัตน์

นางวิรังรอง ทวียนต์เนรมิตร

นางทิวาพร เข็มศิริ

นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า

นายบุญญฤทธิ์ วิปุละ

นางสาวธศิญา ยอดดำเนิน

นางสาวพิชญาอร ผลดี

นางสาวนันทินี วรรณะศิลปิน

นายวิพุธ แซ่แต้