นายนพชัย วิริยานุภาพพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพรรณราย ปฏิญาณสัจ

นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ

นางเทวธิดา ฉลาดเจน

นายคณากร อริยจิรากรสิริ​

นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์

นางสาวสุธาทิพย์ เพ็งแจ่ม