นางสาวกรกนก น้อยเล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอรอุษา ศรีกนก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายไพฑูรย์ รัตนคม

นายสรายุทธ์ เรืองเกตุ

นางสาวกนกวรรณ เกิดจันทร์

นางสาววริศรา เกตุสุวรรณ์