นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธีรชัย พลรักษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์

นายจำปี รวงทิพย์แก้วระดาษ

นางสาวอารยา บุญญะดิษฐ

นายสฤษดิ์ จันทร์เติม

นายพจนินท์ นัสดา

นางสาวนิสาพร สมเพท

นางสาวพิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง

นายจิรกร คำสัตย์

นางสาวรสสุคนธ์ เกิดแก่น

นางสาวหยาดพิรุณ พันธ์ช่วย