นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกัลยาณี ชุ่มชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางภิญญาพัชญ์ สัญลักษณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายอาณาจักร แท่งทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป