นางสาวสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์สุจริตไทย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิคม คำดี

นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์

นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์

นายอุเทน ตู้ประเสริฐ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตราภรณ์ ยศมูล

นายถาวร นาคก้อนใหญ่