You are currently viewing โครงการประกวดปกสมุด

โครงการประกวดปกสมุด

โครงการประกวดปกสมุดโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม LPP Book Cover Award 2021

 • กลุ่มเป้าหมาย
  – นักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 • ระยะเวลาดำเนินการ
  – ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2564
  – ประกาศผล 8 เมษายน 2564
  – มอบรางวัลและเกียรติบัตร 9 เมษายน 2564
 • รายละเอียดการประกวด
  – รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล
 • หลักเกณฑ์การให้คะแนน
  – แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน (Inspiration ) 30 คะแนน
       – อธิบายที่มาและเหตุผลของแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
       – ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
  – ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) 40 คะแนน
       – ความแปลกใหม่ของผลงาน
       – ความสวยงาม
       – ความสมดุลของชิ้นงาน
  – การนำไปใช้ประโยชน์ (Utilization) 30 คะแนน
       – สามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
  – สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ่าน Google Form ที่ https://forms.gle/v8Zx7vuGj265df3d8
 • คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  – นักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 • กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
  – ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
  – ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก หรือเลียนแบบดัดแปลงของผู้อื่น
  – ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องมีรายละเอียดที่กำหนดดังนี้
  – ปกหน้า จะต้องมีพื้นที่สำหรับใส่ ชื่อ-สกุล , ชั้น , เลขประจำตัวนักเรียน , เลขที่ , วิชา และครูผู้สอน
  – ปกหลัง จะต้องมีที่อยู่ที่อยู่โรงเรียน , หมายเลขโทรศัพท์ , หมายเลขโทรสาร , เว็บไซต์โรงเรียน และชื่อ-สกุลผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  – ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และ .ai หรือ .jpg และ .psdโดยขนาดไฟล์ภาพจะต้องมีความคมชัดสูง ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานเป็นไฟล์ psd ต้องมีความละเอียดอยู่ที่ 300 px/inch
  – ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน
  – การเข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมการประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
 • การคัดเลือกผลงาน

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จะเป็นผู้คัดเลือกผลงานในแต่ละประเภท

 • ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด

  – ผู้จัดการประกวดมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาผลงานนั้น ๆ หากผลงานที่เข้าประกวดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  – ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกติกาหรือมีข้อความใดเป็นเท็จ
  – ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ ในการชี้แจงเหตุผลสำหรับผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในทุกกรณี
  – ห้ามนำดีไซน์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ
  – ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากคดีฟ้องร้องเนื่องจากการละเมิดทางกฎหมายในกรณีที่ผู้จัดการประกวดนำผลงานไปใช้งานใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3
  – ปกสมุดทั้ง 2 แบบ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือพาดพิงบุคคลใดตลอดจนไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ หรือ องค์กรใด ๆ รวมถึงไม่ส่งผลการละเมิดกฎหมายและทำให้เกิดการฟ้องร้อง
  – ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
  – ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมมีสิทธินำผลงานไปตีพิมพ์เป็นปกสมุดของโรงเรียนได้
  – ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของผู้ส่งเข้าประกวด โดยโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมมีสิทธิจัดเก็บไฟล์ผลงานทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  – ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  – ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนในการส่งผลงานเข้าประกวด
  – ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม โดยโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมมีสิทธินำผลงานไปตีพิมพ์เป็นปกสมุดของโรงเรียนได้
  – ลิขสิทธิ์ของผลงานยังคงเป็นของผู้ส่งเข้าประกวด โดยโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมมีสิทธิจัดเก็บไฟล์ผลงานทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
  – ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รางวัลสำหรับผู้ชนะ
  ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
  ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทจะได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

 • ขนาดของปกสมุด
ขนาดของปกสมุด
แชร์บทความ