You are currently viewing การรับเอกสาร ON-HAND ครั้งที่ 2

การรับเอกสาร ON-HAND ครั้งที่ 2

📢 แจ้งนักเรียนที่เรียนรูปแบบ ON-HAND

      ให้มารับเอกสาร On-hand ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ตามรายชื่อดังแนบ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์บทความ