เว็บไซต์สื่อการสอนและแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สื่อการสอนและแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จะปิดการทำแบบทดสอบในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

     ด้วยเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญต่าง ๆ มากมาย ทางโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ได้คำนึงถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและผู้สนใจได้เกิดการเรียนรู้ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ได้กรอกมา

    แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แชร์บทความ