You are currently viewing แบบทดสอบกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลาดปลาเค้า เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แบ่งแบบทดสอบออนไลน์เป็น 3 ระดับ

  • แบบทดสอบออนไลน์ ระดับเหรียญทอง
  • แบบทดสอบออนไลน์ ระดับเหรียญเงิน
  • แบบทดสอบออนไลน์ ระดับเหรียญทองแดง
  • ทุกท่านสามารถเข้าร่วมแบบทดสอบออนไลน์ได้ทุกระดับเหรียญ
  • ผู้ที่ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 (ของแต่ละระดับเหรียญ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
  • กำหนดการทำเกียรติบัตร เริ่มวันที่ 5 สิงหาคม 2564 – วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตรเหรียญทอง

ตัวอย่างเกัยรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ตัวอย่างเกัยรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ตัวอย่างเกัยรติบัตร
แชร์บทความ