ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ต่อ ม.4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

แจ้ง นักเรียนระดับชั้นม.3 ทุกคน

วันที่ 18-31 มกราคม 2566 นักเรียนระดับชั้น ม.3 เดิม ดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

  1. ให้นักเรียนวางแผนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยสามารถเลือกได้ 5 แผนการเรียน ตามความประสงค์
  2. แบบสมัคร https://lpp.aimedia.co.th/StudentAdmission/Home/
  3. นักเรียน ม.3 มีสิทธิ์สมัครทุกคน ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ติด 0, ร , มผ ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนมอบตัว
แชร์บทความ