You are currently viewing ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยหรือเดินทางไปพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หยุดเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัยหรือเดินทางไปพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หยุดเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์บทความ