การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

9.1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน

9.2 ด้านการบริหารงาน

9.3 ด้านการบริหารเงินงบประมาณ

9.5 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส

10.1 ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

10.2 ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต