You are currently viewing โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ScQA

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ScQA

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมได้รับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Office of Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)
ระดับ ScQA ปีการศึกษา 2563

แชร์บทความ